м.Кривий Ріг

вул.Срегія Колачевського 170в

Телефон приймальні:

(0564)36-82-67

Електронна пошта:

school452008@ukr.net

Положення про шкільну психологічну службу

Положення про психологічну службу КЗШ І-ІІІ ступенів №45  КМР  ДО Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі  здійснює практичний психолог. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог. Він сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам.  Для організації належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу у новому 2021-2022  навчальному році у КЗШ створено психологічну службу закладу у складі практичного психолога Якіменко Ассоль Петрівни, соціального педагога  Литвинюк Лесі Володимирівни відповідно до нормативної потреби 0,75 ставки. Фахівці психологічної служби забезпечені окремими робочими кабінетами. Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань закладу. У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту»«Про позашкільну освіту»«Про професійно-технічну освіту»«Про вищу освіту», Положенням про психологічну службу у системі освіти України, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України. Психологічна служба співпрацює з:
 • інклюзивно-ресурсними центрами, 
 • органами охорони здоров’я, 
 • органами соціальної політики, 
 • органами молоді та спорту, 
 • органами внутрішніх справ, 
 • органами виконавчої влади, 
 •  комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, 
 • фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад,
 • громадськими організаціями.
Практичний психолог Соціальний педагог 
Здійснює:
 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.
 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.
Бере участь в:
 • освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.
 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
 • наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.
Сприяє:
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;
 • формуванню соціально-комунікативної компетентності  дітей;
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 • формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.
 • взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 • захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 • попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.
Завдання психологічної служби:
 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
 • сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.
Принципи діяльності психологічної служби:
 • науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
 • індивідуальний підхід;
 • доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);
 • міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
 • добровільність;
 • людиноцентризм та партнерство;
 • конфіденційність;
 • дотримання норм професійної етики.
Функції психологічної служби:
 • діагностично-прогностична — психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;
 • організаційно-методична — визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;
 • корекційно-розвиткова — система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • консультативна — допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;
 • просвітницько-профілактична — поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;
 • соціально-захисна — здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.
Напрями діяльності працівників психологічної служби:
 • діагностика — виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика — своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція — усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність — форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування — багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю — діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта — формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.
Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, спрямована на удосконалення, розвиток, формування особистості. У закладі цей напрям роботи реалізується працівниками психологічної служби шляхом викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування. Фахівцям психологічної служби рекомендовано впроваджувати факультативні курси, завдяки яким відбувається підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу. Факультативні заняття, тренінги тощо, які проводять працівники психологічної служби, формують у здобувачів освіти навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, свідомо ставитися до збереження власного здоров’я, долати шкідливі звички, протидіяти насильству, розвивати психологічну культуру тощо. Вивчення психологічних дисциплін пов’язане з первинною профілактикою, спрямованою на налагодження конструктивної соціальної взаємодії учасників освітнього процесу, і дає можливість здобувачам освіти пізнати самих себе та оточуючих, виробити імунітет до негативних викликів сьогодення, сформувати усвідомлене ставлення до вибору майбутньої професії, набути комуніктивних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з протилежною статтю тощо.  Практичний психолог Якіменко А. П. проводить для дітей 1-б класу курс за вибором «Корисні навички молодших школярів», для учнів 5-в та 7-в — курс за вибором «Аранжування особистості». Соціальний педагог Литвинюк Л.В. проводить гурток соціально-реабілітаційного напрямку «Вирішення конфліктів мирним шляхом» Просвітницька робота фахівців психологічної служби пов’язана з наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, методами їх роботи та можливостями. Основний зміст просвітницької роботи психологічної служби закладу  полягає у: - формуванні культури здорового способу життя; -інформуванні про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; - ознайомленні учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); - інформуванні молоді з проблем торгівлі людьми;. - популяризації ненасильницької моделі поведінки; - інформуванні про соціально-небезпечні хвороби; - ознайомленні педагогів та батьків з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини. В сучасних умовах соціально-економічної кризи і карантинних заходів, пов’язаних із пандемією, істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти, а саме: проведення соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності, надання інформації всім учасникам освітнього процесу щодо збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я. Практичному психологу і соціальному педагогу закладу необхідно:
 • зосередити зусилля на виконанні заходів Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі, затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2020 року No 195/2020;
 • систематично проводити просвітницько-профілактичні заходи з учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності та медіазахисту;
 • сприяти поширенню інформації щодо запобігання всім формам насильства та актуальним медіазагрозам;
 • сприяти формуванню в учасників освітнього процесу потреби набувати навичок свідомого, відповідального споживання медіа-продукції, розвивати критичне мислення, здатність відокремлювати оцінювальні судження, що транслюються у медіапросторі, від реальних фактів; обмежувати себе, особливо в критичних ситуаціях, споживанням інформації лише в обсягах, необхідних і достатніх для вирішення певної життєвої проблеми; 
 • вчити учасників освітнього процесу адекватно оцінювати масштаб своєї особистої життєвої ситуації, не розширюючи її сприйняття до розмірів регіону, країни чи світу; виробити у себе толерантність до невизначеності, усвідомити, що від загроз та небезпек, які з’являються в сучасному світі, можна успішно захищатися навіть за умови недостатнього знання про їхні причини, якщо опанувати надійні способи захисту.
Профілактична робота  психологічної служби закладу має бути націлена на створення таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти. У сучасних умовах соціально-економічної кризи і карантинних заходів, пов’язаних із пандемією, істотно зростає роль психологічної служби системи освіти у наданні соціально-педагогічної і психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, збереженні їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я та забезпеченні реалізації завдань закладів освіти. Найбільш відомими психологічними ознаками карантину як форми ізоляції є сенсорна депривація, монотонія, одноманітність інтер’єру приміщення, дозвільний характер, гіподинамія, нудьга, похідними від яких може стати певний душевний дискомфорт і навіть депресія. Основною метою роботи психологічної служби у подоланні негативних соціально-психологічних наслідків в умовах карантинних заходів є актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості, стабілізація емоційної сфери, мобілізація психологічного потенціалу учасників освітнього процесу, формування стійкості до стресу. Завдання  психологічної служби у цей період:
 • формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних стратегій у всіх учасників освітнього процесу; 
 • стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи; 
 • активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього;
 • формування психосоціальної стійкості до стресу; 
 • надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу (цькувань); запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів;
 • профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли;
 • протидія торгівлі людьми; 
 • підвищення адаптаційних можливостей учителя до нових умов організації освітнього процесу; 
 • профілактика суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо.
Корекційна робота практичного психолога та соціального педагога спрямована на підвищення загального рівня розвитку дитини, заповнення прогалин її попереднього розвитку і навчання, розвиток недостатньо  сформованих вмінь та навичок, підготовку дитини до адекватного сприйняття навчального матеріалу тощо. В зв'язку з навчанням у закладі дітей з особливими освітніми потребами необхідні додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), які надають фахівці (з числа працівників закладу  з якими укладаються цивільно-правові договори. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу. Консультування (індивідуальне, групове) здійснюють за запитом учасників освітнього процесу. Особливістю консультування як форми взаємодії між учасниками освітнього процесу є акцент на власну відповідальність того, хто просив про допомогу. Одночасно з традиційним консультування «тет-а-тет», фахівці психологічної служби можуть впроваджувати онлайн-консультування, яке можуть проектувати через різні альтернативні комунікативні канали. Ці канали відрізняються один від одного за параметрами синхронності (синхронна або асинхронна комунікація), способу (індивідуальна або групова комунікація), типу комунікації (друкований текст або візуальна або/та голосова комунікація). Профорієнтаційну роботу на різних рівнях у закладі освіти проводять всі педагогічні працівники (вчителі-предметники, класні керівники, медичний працівник, практичний психолог, соціальний педагог тощо). Також до цього процесу необхідно залучати батьків та засоби масової інформації. Головна мета психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення здобувачів освіти – формування у них компетентності у виборі професії, як системи базових характеристик потрібних для успішного планування, коригування і реалізації перспектив власного професійного розвитку. В умовах карантину та дистанційного навчання необхідне постійне оновлення  на сайті закладу сторінок практичного психолога/соціального педагога, які допоможуть підвищити ефективність процесу навчання, активізувати пізнавальну діяльність учасників освітнього процесу, підвищити рівень професійної майстерності педагогів, виявити рівень психолого-педагогічної компетентності батьків, створити активну систему підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно-комунікативних технологій, залучити батьків до участі в освітньому процесі закладу, підвищити психологічну культуру учасників освітнього процесу тощо. Для ефективної реалізації цього напряму роботи в закладі створено належні матеріальні та технічні умови (ноутбуки та доступ до інтернету).