Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 45

Керівник – Цуканова Олена Іванівна

Вчителі методичного об’єднання початкової школи

Цуканова Олена Іванівна
«Спеціаліст вищої категорії»

Сніжко Алла Артемівна
«Cпеціаліст»

Гугля Наталія Петрівна
«Спеціаліст вищої категорії»

Антоненко Світлана Анатоліївна
«Спеціаліст вищої категорії»

Булгака Алла Андріївна
«Спеціаліст вищої категорії»

Бойкова Вікторія Олексіївна
«Спеціаліст першої категорії»

Кривошей Інна Віталіївна
«Спеціаліст вищої категорії»

Алгоритм роботи ШМО на навчальний рік

Вересень

 1. Діагностика професійної, ме¬тодичної підготовки, професійних потреб учителів.
 2. Вивчення нормативно-право¬вої бази, методичних рекомен¬дацій щодо викладання предметів у навчальному році.
 3. Затвердження науково-мето¬дичної проблеми ШМО на мето¬дичній раді.
 4. Організація роботи з молоди¬ми вчителями.
 5. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних за¬ходів з предмета.
 6. Складання графіка атестації на навчальний рік, курсової підготовки вчителів, звітів про її результативність.
 7. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, ка-лендарного планування, затвер¬дження планів.
 8. Проведення організаційного засідання ШМО, вивчення нор¬мативних документів, методич-них рекомендацій, розподіл обов’язків, визначення конкрет¬них завдань і доручень членам методичного об’єднання, затвер¬дження річного плану роботи.

Жовтень

 1. Контроль за відвідуванням учителями районних постійно діючих семінарів.
 2. Забезпечення участі вчителів школи у районному етапі про¬фесійного конкурсу «Учитель року».
 3. Контроль за участю вчителів ШМО у підготовці і проведенні педагогічної ради школи.
 4. Засідання ШМО.

Листопад

 1. Підготовка відгуків про роботу вчителів, які атестуються.
 2. Експертиза досвіду роботи вчителів, які атестуються на при¬своєння (підтвердження) педаго-гічних звань і встановлення (під¬твердження) вищої кваліфікацій¬ної категорії.
 3. Творчі звіти вчителів, які ате¬стуються.
 4. Обговорення та підготовка до друку матеріалів учителів мето¬дичного об’єднання.
 5. Проведення і відвідування від¬критих уроків учителів у школі і районі.

Березень

 1. Презентація досвіду роботи вчителів ШМО, які атестуються.
 2. Вивчення результативності відвідування вчителями районних методичних семінарів, «Школи становлення педагогічної май¬стерності» тощо.
 3. Корекція календарних планів (за необхідністю).
 4. Затвердження відгуків про ро¬боту вчителів, які атестуються.
 5. Проведення і відвідування відкритих уроків у школі, районі.
 6. Участь учителів методичного об’єднання в підготовці і роботі районного методичного об’єд-нання.

Квітень

 1. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій, наказів,листів МОН України, наказу по закладу щодо організованого закінчення навчального року та підготовки і проведенню державної підсумкової атестації учнів
 2. Перевірка роботи вчителів щодо узагальнення, повторення і систематизації навчального матеріалу та підготовки учнів до складання ДПА.
 3. Перевірка наявності в навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації: наявність куточків «Готуємось до державної підсумкової ате-стації»;естетичність оформлення; наявність зразків завдань поради учням щодо підготовки до ДПА;
 4. Підготовка текстів для підсум¬кових семестрових і річних кон¬трольних робіт.

Травень

 1. Аналіз результатів контроль¬них робіт, визначення перспектив роботи щодо підвищення якості освіти.
 2. Складання графіка навчальних екскурсій
 3. Організація та проведення ек¬скурсій
 4. Аналіз успішності учнів з предмета за II семестр і за рік.
 5. Організація і проведення ДПА з предмета.
 6. Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порів¬нянні з результатами успішності зарік.
Обласний науково – методичний проект:

Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві.

Міська науково – методична проблема:

Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи.

Науково – методична проблема школи:

Створення умов для розвитку всіх складових самовдосконалення та самореалізації учнів, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини в рамках реалізації обласного науково- методичного проекту

Проблема , над якою працює методичне обєднання вчителів початкових класів

Формування соціально компетентної особистості молодшого школяра засобами інноваційних технологій навчання та виховання

Завдання МО вчителів початкових класів

В роботі МО вчителів початкових класів передбачається вирішення наступних задач:

 1. вивчення нормативно — інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
 2. вибір курсів варіативної складової навчального плану;
 3. експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету;
 4. аналіз авторських програм і методик;
 5. ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
 6. робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання;
 7. розробка відповідних інструкцій, охорона здоров’я;
 8. взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
 9. організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
 10. вивчення передового педагогічного досвіду;
 11. експериментальна робота з предмету;
 12. вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;
 13. розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);
 14. ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;
 15. звіти про професійну самоосвіту вчителів;
 16. робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
 17. організація і проведення предметних тижнів;
 18. організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;
 19. формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

Функції МО вчителів початкових класів

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій районного методичного кабінету, науково-методичного проекту, прийнятого до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчите

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального на вантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

Обов’язки вчителів методоб’єднання

Кожен педагог — член МО — зобов’язаний:

 1. брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;
 2. брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
 3. брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
 4. кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України «Про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

Організація діяльності МО вчителів

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

Робота методичного об’єднання спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Формування ключових компетентностей, які передбаченні Державним стандартом початкової загальної освіти.
 2. Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань освіти.
 3. Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.
 4. Взаємовідвідування уроків з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів.
 5. Вивчення передового педагогічного досвіду.
 6. Ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішкільного контролю.
 7. Ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету.
 8. Робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання.
 9. Організація і проведення предметних тижнів.
 10. Організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів.

Мета роботи методичного об’єднання:

 1. надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру;
 2. стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів іх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;
 3. сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи й спонукати під час вивчення організаційно-методичних документів до актуалізації та осмислення позиції вчителя в гуманістичній парадигмі особистісно-розвивального підходу до освітнього процесу;
 4. використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учнів;
 5. вивчати психологічні механізми розвитку особистості, підвищувати психодіагностичну майстерність шкільного педагога.

Професійне кредо методичного об׳єднання

Засідання шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів