м.Кривий Ріг

вул.Срегія Колачевського 170в

Телефон приймальні:

(0564)36-82-67

Електронна пошта:

school452008@ukr.net

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

      Оцінювання  навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

      Згідно з  Державним стандартом початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

     Оцінюванню підлягають об’єктивні результати навчання та особистісні надбання учнів, які виявляються у процесі досягнення результату навчання.

     Особистісні надбання учнів у 1-4 класах виражаються вербальною оцінкою. У Свідоцтві досягнень сформований очікуваний результат позначається «V».

      Об’єктивні результати навчання учнів у 1-2 класах виражаються вербальною оцінкою (у Свідоцтві – «V»), у 3-4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педради (протокол № 01 від 27.08.2021р.). Рівень результату навчання позначаємо буквами: «початковий» (П), «середній» (C), «достатній» (Д), «високий (В)».

      Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

 Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text